สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

     ขอเรียนเชิญตอบแบบสอบถามตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้อง สำหรับคุณภาพการให้บริการที่ท่านได้รับจาก สนข. ตลอดมาตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้องของ สนข. การให้ความอนุเคราะห์ในการตอบข้อมูลจากแบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษานี้ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับและนำไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น

     อนึ่ง ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ใน ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เท่านั้น การประเมินผลนี้ส่งผลต่อภาพรวมของหน่วยงานดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ขอขอบพระคุณที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งสำหรับการประเมินผลของ สนข. และได้โปรดกรอกแบบสอบถาม


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ร่วมตอบแบบสอบถาม

Warning: mysql_connect(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in C:\AppServ\www\survey\connect.php on line 2

Warning: mysql_connect(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in C:\AppServ\www\survey\connect.php on line 2

Warning: mysql_select_db(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in C:\AppServ\www\survey\connect.php on line 3

Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in C:\AppServ\www\survey\connect.php on line 3

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in C:\AppServ\www\survey\connect.php on line 4

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in C:\AppServ\www\survey\connect.php on line 4

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in C:\AppServ\www\survey\index.php on line 211

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in C:\AppServ\www\survey\index.php on line 211