แบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของ สนข.

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

     ขอเรียนเชิญตอบแบบสอบถามตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้อง สำหรับคุณภาพการให้บริการที่ท่านได้รับจาก สนข. ตลอดมาตั้งแต่ช่วงระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

     โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้องของ สนข. การให้ความอนุเคราะห์ในการตอบข้อมูลจากแบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษานี้ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับและนำไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น

     อนึ่ง ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ในระหว่าง วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น การประเมินผลนี้ส่งผลต่อภาพรวมของหน่วยงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ขอขอบพระคุณที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งสำหรับการประเมินผลของ สนข. และได้โปรดกรอกแบบสอบถาม


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ร่วมตอบแบบสอบถาม
คมนาคม